Ako zachrániť peniaze z Arcy

V týchto dňoch sa rozhoduje, koľko vlastníkov Arca dlhopisov a zmeniek uvidí aspoň časť svojich peňazí. Nastáva ten okamih o ktorom písali média, kedy veľkí hráči dokážu získať peniaze na úkor drobných investorov. 

Do 13. 5. 2021 (Za menej ako 7 dní) potrebujete nahlásiť do súdneho reštrukturalizačného konania ohľadom Arca Capital Slovakia, koľko dlhopisov či zmeniek vlastníte. V prípade, ak to neurobíte, akékoľvek nároky z vlastnenia dlhopisov a zmeniek Arca Capital Slovakia zaniknú.

Situácia ohľadom Arcy je pomerne komplikovaná, napríklad preto, že sú tu dve odlišné spoločnosti s Arca v názve, viacero prepojených firiem s týmito skupinami, ako aj to, že reštrukturalizačné konanie má svoje zákonné špecifiká, o ktorých obvykle vie iba málo bežných ľudí. 

Tento článok je preto návod čo urobiť v súčasnej situácii, aby ste si zachránili čo najviac peňazí z Arcy.

Interaktívny obsah článku


Znenie najaktuálnejšej časti – prihláste sa ako veriteľ Arca Capital Slovakia

!!!Arca Capital Slovakia je už v reštrukturalizácii!! Ide o čas!!!

!!!Potrebujete sa prihlásiť ako veriteľ už do 13.5.2021 (do 9 dní)!!!

 • Súd povolil reštrukturalizáciu uznesením zo dňa 06. 04. 2021, pričom toto uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku dňa 12. 04. 2021 a právoplatné je od 13. 04. 2021
 • Veritelia majú čas prihlásiť sa ako veritelia ACS od 13.4.2021 do 13.5.2021 (Lehota je teda iba 1 mesiac)
 • Pokiaľ sa vy ako veritelia neprihlásite včas (Do konca lehoty 13.5.2021) alebo nepodáte prihlášku správne, správca konkurznej podstaty nezapíše dlh voči vám na zoznam veriteľov, a vaše dlhopisy, zmenky, či iné pohľadávky sa stanú bezcennými a nevymožiteľnými
 • Veritelia ACS sa môžu prihlásiť 
  • Osobne 
  • Cez právnu kanceláriu

TRI odlišné spoločnosti s Arca v názve

Pod skupinou Arca pôsobia predovšetkým tieto dve spoločnosti

 • Arca Capital Slovakia, a.s.
 • Arca Investments, a.s.

Zároveň názov Arca má aj

 • Arca Brokerage House o.c.p. a.s. (Obchodník s cennými papiermi)

Arca Capital Slovakia (Skratka ACS)

 • Arca Capital Slovakia, a.s. (Ďalej len Arca Capital, Arca Capital Slovakia alebo ACS) je spoločnosť, ktorá pôsobí najmä na Slovensku, má najmä Slovenských klientov, a predávala dlhopisy najmä Slovákom
 • Arca Capital Slovakia NEpredávala verejne zmenky (Aj keď je možné, že zmenky mohla vydať v menšom množstve)
 • Časť klientov Arca Capital Slovakia tvorili aj Českí a zahraniční klienti (Veľmi približný odhad je, že cca 20% majiteľov dlhopisov a zmeniek mohlo byť Čechov)
 • Arca Capital Slovakia vytvárala aj nové oddelené investičné spoločnosti, ktoré emitovali dlhopisy (Najmä Nova Green Finance a Nova Real Estate Finance), a spoločnosť Arca Capital Slovakia garantovala, že v prípade finančných problémov jej dcérskych spoločností vyplatí veriteľom (obvykle majiteľom dlhopisov a zmeniek) dlžnú sumu za dcérske spoločnosti
 • V skratke: Arca Capital Slovakia predávala najmä DLHOPISY

Arca Investments (Skratka AI)

 • Arca Investments, a.s. (Ďalej len Arca Investments alebo AI) je spoločnosť, ktorá pôsobí najmä v Česku, má najmä Českých klientov, ktorým predávala aj zmenky aj dlhopisy
 • Časť klientov Arca Investments tvorili aj Slovenskí a zahraniční klienti
 • V skratke: Arca Investments predávala najmä ZMENKY

Ak ste investovali do Arca Capital Slovakia, nemôžete si vymáhať svoje peniaze od Arca Investments a opačne. Arca Capital Slovakia a Arca Investments sú dve odlišné a oddelené spoločnosti, ktoré spája iba časť názvu. V prirovnaní to je ako keby ste si chceli vybaviť O2 paušál v Orange. Neuspejete.

Obe skupiny Arca Capital Slovakia aj Arca Investments prechádzajú podobným konaním s využítím podobných princípov (Konkurz, Reštrukturalizácia, Súdne konania) . Preto pre ľahšie vysvetlenie všeobecných princípov označujeme obe skupiny ako Arca. Detaily ohľadom každej skupiny nájdete až nižšie

Arca Brokerage House (Skratka ABH)

 • Arca Brokerage House o.c.p. a.s. je licencovaný obchodník, cez ktorého sa predávali dlhopisy Arca Group, najmä na Slovensku
 • Aj keď má Arca v názve, Arca Brokerage House (ABH) NEmá majetkové prepojenie ani s Arca Capital Slovakia (ACS), ani Arca Investments (AI)
 • ABH má aj odlišných vlastníkov oproti ACS a AI, najmä NEvlastní ho Rastislav Velič
 • Tento obchodník iba drží dlhopisy a iné cenné papiere pre klientov, preto na ABH NIE JE a ani sa neplánuje konkurz ani reštrukturalizačné konanie, keďže nemá veriteľov
 • Zároveň Arca Brokerage House spolupracuje so súdmi na Slovensku aj Česku, kde zabezpečuje najmä dodanie a overenie zoznamu klientov, a určenie množstva nakúpených dlhopisov skupiny Arca

Kto je Veriteľ

 • Veriteľ je obvykle fyzická osoba (Občan) alebo právnická osoba (firma, organizácia, štát), ktorá požičala niekomu peniaze a neskôr má nárok získať svoje peniaze späť
 • Emitent je subjekt , zvyčajne právnická osoba ktorá vydáva cenné papiere. Pri akciách ide o akciovú spoločnosť, pri dlhopisoch o podnik alebo štát. Vydaním cenného papieru sa emitent stáva dlžníkom.
 • Dlžník je opačná strana oproti veriteľovi – je to strana, ktorá dlží a má vyplatiť veriteľovi peniaze
 • V prípade Arca je skupina Arca dlžník, a bežní vlastníci zmeniek a dlhopisov sú veritelia. 
 • POZOR: Veriteľ sa musí prihlásiť na správcovi konkurznej podstaty (v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie) a uviesť tam dlžnú sumu. V prípade ak to neurobí, jeho dlh sa stáva nevymožiteľný a bezcenný
 • Veriteľ sa netýka iba firiem. Veriteľom môže byť aj banka, pokiaľ si bežný občan vybavil hypotéku na byt. Ak občan prestane splácať, veriteľ mu môže siahnuť na byt. 

Ako môže dopadnúť Arca – Reštrukturalizácia, konkurz a investor

Pri finančných problémoch a nezaplatení dlhov sa môžu udiať tri scenáre

Konkurz

 • Ak firma s finančnými problémami vlastní majetok, môže nastať konkurz alebo konkurzné konanie. Pri tomto konaní sa spíše majetok spoločnosti a zoznam veriteľov (Firiem alebo organizácii, ktorým firma vo finančných problémoch dlhuje peniaze)
 • Po spísaní majetku problematickej firmy sa jej majetok rozpredáva v konkurze. Majetok dostane ten, kto zaplatí najvyššiu cenu za ponúknutú časť majetku. Ponúknutá cena za majetok môže byť však výrazne nižšia, ako jej skutočná cena
 • Konkurz sa niekedy nazýva ako “Bohapustý rozpredaj majetku firmy za mizivé ceny”
 • Ako veriteľ (kedy vám problematická firma dlhuje peniaze) nie ste nadšení konkurzom. Budete vyplatení iba z peňazí, ktoré zaplatia za majetok iné firmy v konkurznom konaní. Preto keď sa pri konkurze vyzbiera málo peňazí, ostane aj málo peňazí na vyplatenie veriteľov, vrátane vás (majiteľov zmeniek a dlhopisov)
 • V skratke: Konkurz umožní iným firmám nakúpiť majetok problematickej firmy a vyzbierané peniaze prerozdeliť veriteľom. V realite sa ale majetok predáva za oveľa menšiu cenu oproti reálnej hodnote, čo veriteľov poškodzuje.

Reštrukturalizácia

 • Ak má firma dosť veľký majetok a existuje šanca, že dokáže fungovať a splatiť veriteľom viac z peňazí, zvažuje sa reštrukturalizácia
 • Reštrukturalizácia znamená, že firma v problémoch navrhne reštrukturalizačný plán, ktorý by mal byť finančno-účtovne a podnikateľsky reálny. Tento reštrukturalizačný plán sa predloží súdu, a súd sa rozhodne, či ho schváli a spustí reštrukturalizáciu, alebo odmietne reštrukturalizáciu (ako nereálnu) a firma sa rozpredá v konkurze
 • V prípade Arcy je to napríklad rozhodnutie nepredať elektrárne a reality, ktoré dokážu produkovať zisk. Radšej si ich nechajú a zo zisku postupne vyplácajú veriteľov. Oproti tomu pri konkurze potrebuje firma predať  ihneď aj tieto ziskové elektrárne a reality, a to za zlomok ceny
 • Akonáhle je schválené reštrukturalizačné konanie, prerušuje sa konkurzné konanie
 • V skratke: Reštrukturalizácia je obvykle spôsob, ako dokážu veritelia získať viac peňazí od problematickej firmy v porovnaní s konkurzom

Vstup strategického investora

 • V prípade, ak je firma kvalitná a zaujímavá, dokáže do nej vstúpiť aj investor (obvykle zahraničný), ktorý vyplatí všetky dlhy spoločnosti a stane sa väčšinovým vlastníkom spoločnosti. 
 • Toto je ideálna možnosť pre veriteľov, kedy dostanú prakticky celú svoju sumu od dlžníka
 • V prípade skupín Arca je to už nereálna možnosť

Prečo Arca firmy chcú reštrukturalizáciu či konkurz v Česku a nie na Slovensku

Každý štát má iné zákony, a preto v niektorých štátoch je výhodnejšie byť veriteľom, v iných dlžníkom. 

Pri reštrukturalizácii či konkurze sú uspokojení veritelia obvykle v tomto poradí

 1. Najprv sa vysporiada dlh voči štátnym inštitúciám (Sociálna a Zdravotná poisťovňa, finančná správa)
 2. Následne zo zvyšku sa vysporiada dlh voči veriteľom (Napríklad majiteľom dlhopisov, zmeniek, pohľadávok..)
 3. Majiteľom spoločnosti ostane iba zvyšok po uspokojení veriteľov zo skupiny 1. a 2. Obvykle preto majiteľom neostane vôbec žiadny majetok a firmu, ktorú budovali, úplne stratia… 

Majitelia však obvykle chcú získať čo najviac peňazí.

Preto využívajú spôsoby ako:

 1. Predaj majetku problematických firiem za zlomok ceny na zahraničné firmy (Napríklad predaj na Cyprus)
 2. Predaj majetku problematických firiem za zlomok ceny rodinným príslušníkom alebo blízkym osobám
 3. Snaha vybrať čo najviac peňazí z problematických firiem inými spôsobmi (Cez bankové účty, falšovanie účtovníctva a pod…)
 • Neoficiálne sa tomu hovorí, že “majiteľ vytuneluje firmu”

Veritelia naopak chcú dostať čo najviac z dlžných peňazí

 • Preto sa snažia, aby majiteľ nemohol prepísať majetok na iných. Pretože ak to majiteľ urobí, o to menej majetku ostane v spoločnostiach a o to menej dostanú oni ako veritelia

Rozdiel Slovensko vs Česko pri konkurze a reštrukturalizácii

 • Slovensko si zažilo kauzu Váhostav, preto schválilo niektoré zákony, ktoré sú výrazne v prospech veriteľov, napríklad
  • Spoločnosť v konkurze a reštrukturalizácii má zmrazený majetok a anulované všetky predaje až na 3 roky dozadu (resp. v právnom slovníku možnosť odporovať právne úkony úpadcu)
  • Konkurz a reštrukturalizáciu by mal riadiť iný človek, ako majiteľ, ktorý dostal firmu do problémov
 • Česko naopak kauzu ako Váhostav nemalo, a preto má zákony výrazne viac v prospech dlžníka, ktorý zároveň poškodzuje veriteľov

Preto podľa logiky platí:

 • Dlžník bude preferovať reštrukturalizáciu / konkurz v Česku
 • Veriteľ bude preferovať reštrukturalizáciu / konkurz na Slovensku

V tomto príklade aj vidíte, aké sú záujmy strán pri Arca

 • Reštrukturalizáciu a konkurz v Česku presadzujú najmä
  • Rastislav Velič, majoritný vlastník skupiny Arca Capital Slovakia aj Arca Investments
 • Reštrukturalizáciu a konkurz na Slovensku presadzujú najmä
  • Peter Krišfotovič, minoritný vlastník skupiny Arca
  • Pavol Krúpa, zakladateľ a bývalý vlastník skupiny Arca
  • Veľkí veritelia, napríklad veriteľ J&T

Postup pri Arca Capital Slovakia

 • Do tejto spoločnosti investovali najmä Slovenskí klienti
 • Táto firma je už v reštrukturalizačnom konaní
 • Reštrukturalizačné konanie zabezpečuje správca konkurznej podstaty INSOLVENCY GROUP K.S. pod vedením právnika Tomáša Muroňa
 • Táto firma ručí aj za splatenie menovitej hodnoty a úrokových výnosov Nova Green Finance a Nova Real Estate Finance
 • Ak máte dlhopisy a zmenky Arca Capital Slovakia, Nova Green Finance alebo Nova Real Estate finance, potrebujete si svoje pohľadávky prihlásiť do 13.5.2021

!!!Arca Capital Slovakia je už v reštrukturalizácii!! Ide o čas!!!

!!!Potrebujete sa prihlásiť ako veriteľ už do 13.5.2021 (do 9 dní)!!!

 • Súd povolil reštrukturalizáciu uznesením zo dňa 06. 04. 2021, pričom toto uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku dňa 12. 04. 2021 a právoplatné je od 13. 04. 2021
 • Veritelia majú čas prihlásiť sa ako veritelia ACS od 13.4.2021 do 13.5.2021 (Lehota je iba 1 mesiac)
 • Pokiaľ sa vy ako veritelia neprihlásite včas (Do konca lehoty 13.5.2021) alebo nepodáte prihlášku správne, správca konkurznej podstaty nezapíše dlh voči vám na zoznam veriteľov, a vaše dlhopisy, zmenky, či iné pohľadávky sa stanú bezcennými a nevymožiteľnými
 • Pozor: Dňa 13.5.2021 musí byť už vaša prihláška pohľadávky (oznam, že vlastníte dlhopisy či zmenky) doručená. Iba podať vašu prihlášku pohľadávky 13.5.2021 na pošte NEstačí.
 • Veritelia ACS sa môžu prihlásiť 
  • Osobne 
  • Cez právnu kanceláriu

Ak ste kupovali dlhopisy cez Arca Brokerage House, pravdepodobne ste v pohode

 • Arca Brokerage House (Obchodník s cennými papiermi) aj Salve Finance (Sieť finančných sprostredkovateľov) vlastní a riadi najmä Peter Krištofovič
 • Kvôli zabezpečeniu vyššej právnej ochrany klientov Salve Finance a Arca Brokerage House sa vybavovalo jednotné a hromadné právne zastupovanie týchto klientov
 • Preto obvykle za vami prišiel sprostredkovateľ, ktorý vám predával dlhopisy Arcy. Tento krát však prišiel kvôli podpísaniu zmluvy o právnom zastupovaní
 • Toto právne zastupovanie zabezpečuje právna kancelária Fardous Partners.
 • Ak ste vypísali túto zmluvu, mali by ste byť v pohode. Zároveň by vám mali chodiť aj emaily od Fardous Partners. 
 • V prípade, ak si nie ste istí, či máte podpísanú túto zmluvu, kontaktujte vášho finančného sprostredkovateľa, ktorý vám predával dlhopisy Arcy
 • Zastupovanie Fardous Partners je jedno z najlepších, aké môžete mať voči Arca Capital Slovakia, najmä z dôvodu, že zastupujú najväčší počet klientov (Odhadom až cca 5000 klientov)
 • !!! Pozor, ani najlepšie právne zastupovanie vám negarantuje, že z Arcy dostanete vaše úplne všetky vložené peniaze!!!

Pokiaľ vlastníte peniaze (zmenky) v Arca Investments

 • Pri Arca Investments máte obvykle zmenky. 
 • Do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. si neprihlasujú pohľadávky veritelia, ktorí majú pohľadávku voči spoločnosti Arca Investments, a.s. vystavenej zo strany spoločnosti Arca Investments, a.s.
 • V skratke: Ak máte zmenky Arca Investments, máte čas a nemusíte sa ponáhľať. Treba to však riešiť

Prihláste sa do 13.5.2021, ak máte dlhopisy

 • Arca Capital Slovakia (ACS) 2020
 • Nova Green Finance (NGF) 2021
 • Nova Green Finance (NGF) 2026
 • Nova Real Estate Finance (NREF) 2023 I.
 • Nova Real Estate Finance (NREF) 2027 I.
 • Nova Real Estate Finance (NREF) 2027 II.
 • Nova Real Estate Finance (NREF) 2028 I.

Link na obchodný vestník

Zoznam dlhopisov vydaných Arca Capital Slovakia

ISINNázov dlhopisuDátum vydaniaDatum splatnostiNominálna hodnotaročný výnos v p.a.frekvencia výplaty kupónu
SK4120010927Dlhopis ACS 202012.8.201512.8.20203 000 EUR7,00%p.a.
SK4120011925Dlhopis NGF 202627.7.201627.7.20261 EUR5,50%p.a.
SK4120011933Dlhopis NGF 202127.7.201627.7.20211 EUR5,00%p.a.
SK4120013079Dlhopis NREF 2027 I.7.7.20177.7.20271 EUR4,50%Zerobond
SK4120013335Dlhopis NREF 2027 II.29.9.201729.9.20271 EUR5,50%p.a.
SK4120013731Dlhopis NREF 2023 I.31.1.201831.1.20231 EUR5,00%p.a.
SK4120013921Dlhopis NREF 2028 I.3.4.20183.4.20281 EUR4,50%Zerobond
SK4000017489Dlhopis Nova Real Estate5.5.20205.5.20251 EUR6,00%p.a.

Aké spoločnosti predávajú dlhopisy a zmenky Arca Capital Slovakia

Mali by ste už mať podpísanú platnú zmluvu o právnom zastupovaní, ak ste dlhopisy kupovali cez

 • Salve Finance v spolupráci s Arca Brokerage House (ABH)

Určite riešte právne zastupovanie a prihlásovanie pohľadávok, ak ste kupovali dlhopisy a zmenky cez

 • DELUVIS SK a DELUVIS CZ
 • Iné firmy mimo Arca Brokerage House

Pokyny na vyplnenie prihlášky voči Arca Capital Slovakia

Asi najlepšie spracovaný postup ako vyplniť túto prihlášku, nájdete na webe obchodníka s cennými papiermi Arca Brokerage House

Linky na vyplnenie

Prihlásiť sa ako veriteľ Arcy osobne alebo cez právnu kanceláriu

V prípade, ak sa chcete prihlásiť osobne

 • Určite odporúčame dozistiť si presný postu
 • Určite odporúčame stihnúť to do lehoty 13.5.2021
 • Určite si dajte pozor, aby prihláška bola vyplnená správne, pretože v prípade chyby v prihláške vaše prihlásenie sa stáva neplatné a preto nemusíte dostať na zoznam veriteľov Arcy
 • Teda prihláste sa osobne, ak viete presne, čo máte robiť

V prípade, ak sa chcete prihlásiť cez právnu kanceláriu

 • Právna kancelária vám vie poradiť, čo urobiť a ako
 • Vie vám pomôcť, prípadne zabezpečiť správne vyplnenie prihlášky voči Arca
 • Za služby právnikov si priplatíte buď fixnou sumou, alebo zaplatíte za právne zastupovanie % časťou z vymoženej sumy
 • Právna kancelária tak garantuje, že budete prihlásení správne a mala by vás pravidelne informovať o aktulaitách a posunoch v tomto spore

Na aké právne kancelárie sa dá obrátiť

Postup pri Arca Investments

 • V tejto spoločnosti mali investované peniaze najmä Českí klienti
 • Ohľadom 
 • Predávala najmä zmenky
 • Arca Investments – žiadala v CZ o povolenie neúspešne, predmet sporu miesto hlavných záujmov čo je v SK namiesto CZ – bez súdneho rozhoodnutia
 • Postup pri vlastnení zmeniek tejto spoločnosti doplníme neskôr

Autor článku

Článok napísal Róbert Ďurec, šéfredaktor BlueNumbers.sk

Pri tvorbe tohto článku sme spolupracovali s právnymi kanceláriami

O portáli BlueNumbers

Portál BlueNumbers.sk je zameraný najmä na investície rôzneho druhu a obchodovanie pomocou medzinárodných burzových brokerov.

Najčítanejšie články na BlueNumbers.sk sú

Témy o investovaní rozoberáme v našej diskusnej skupine

Zanechať odpoveď