2% z daní – návod ako darovať

V toto článku nájdete návod, ako darovať vaše 2% z daní.

Viete o tom, že dokážete darovať 2% (alebo 3% či 1%) z vaších daní? Môžete ich darovať rôznym občianským združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a niektorým iným typom nepodnikateľských organizácií. Táto možnosť darovania je upravená v § 50 dani v Zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Ak ste fyzická osoba

 • Môžete darovať 2% alebo 3% z vašich daní
 • Komu darujete dane, zadávate vo vašom daňovom priznaní
 • Vaša minimálna suma 2% (3%) z daní na darovanie musí byť aspoň 3 Eurá (3€)
 • 2% môže darovať každý (ak viete darovať aspoň 3€)
 • 3% z daní môže darovať človek, ktorý vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, a daná dobrovoľnícka organizácia (najčastejšie občianske združenie / neziskovka) mu o tom vystaví písomné potvrdenie
 • Pre potreby zjednodušenia článku budeme túto daň ďalej spomínať ako 2% z daní

Ak ste právnická osoba

 • Môžete darovať 1% z daní alebo 2% z daní.
 • Komu darujete dane, zadávate vo vašom daňovom priznaní.
 • Výška vášho daru sa počíta z dane z príjmov právnických osôb za minulý rok
 • Vaša minimálna suma daní na darovanie musí byť aspoň 8 Eur (8€)
 • Vaša zaplatená daň z príjmov preto musí byť aspoň 800€ (pri darovaní 1%) alebo 400€ (pri darovaní 2%)
 • 1% môžete darovať vždy (ak viete darovať aspoň 8€)
 • 2% môžete darovať, pokiaľ ste darovali dane aj minulé zdaňovacie obdobie a splnili ďalšie podmienky
 • Veľká časť malých firiem nedokáže darovať ani 1% z daní, pretože má príliš malý zisk, alebo je v strate. Mnohé väčšie firmy v strate neplatia daný rok daň z príjmov, preto tiež nemajú čo darovať
 • DPH a spotrebné dane sa NEdajú darovať vrámci 1% z daní

Komu môžete darovať 2% z daní

Vaše 2% z daní môžete darovať pre organizácie typu:

 • Občianské združenie
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • Nadácia
 • Neinvestičný fond
 • Subjekt výskumu a vývoja (napríklad univerzity)
 • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti (tj. rôzne cirkevné inštitúcie)
 • Niektoré špeciálne inštitúcie (Napr. Červený kríž)

Zoznam všetkých prijímateľov 2% nájdete na linkoch

Portál BlueNumbers je prijímateľom 2% z daní. Vyzbierané prostriedky chceme použiť najmä na rozšírenie článkov vrámci daňovej série

Registračné údaje našej organizácie:

Názov: DISRUPTIVNE FOUNDATION NGO n. o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 53 588 223

Ako darovať 2% (Fyzická osoba)

Darovať 2% môžete, aj ste bežný občan (zamestnanec), aj keď ste živnostník. Preto podávate daňové priznanie fyzických osôb typ A, alebo typ B.

Ako sa líši priznanie Typ A a Typ B pre darovanie 2%

 • Kapitola darovania 2% je rovnaká, ale jej umiestnenie sa líši
 • V type A je v oddieli VIII.
 • V type B je v oddieli XII, keďže daňové priznanie typ B je dlhšie,

Daňové priznanie typ A

Pozrite si vzor daňového priznania pre typ A, napríklad z linku

Daňové priznanie typ B

Pozrite si vzor daňového priznania pre typ B, napríklad z linku

Vyplnenie jednotlivých polí

Otvorte si vzor DP. Následne si nájdite časť VIII alebo XII

2% z daní – Vzor prázdnej časti

Ak náhodou neuvidíte časť údaje o prijímateľovi, zväčšite si túto časť cez ikonu zväčšenia vpravo

2% z daní – Zväčšenie poľa pre vyplnenie názvu organizácie

Polia Uvidíte časť, ktorú vypĺňate nasledovne

 • Pole Neuplatňujem postup podľa neuplatňujem postup podľa § 50 zákona
  • Necháte prázdne (nezačiarknuté), teda chcete darovať 2% z daní
 • Pole spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane
  • Začiarknete, ak môžete darovať 3% z daní, a máte o tom potvrdenie
  • Necháte prázdne, ak chcete darovať iba 2%
 • Odkaz (Link) prehľad prijímateľov
  • Nájdete na ňom prehľad prijímateľov 2% z daní pre daný rok vášho daňového priznania.
  • Vďaka nemu dokážete nájsť aj overiť si IČO a názov danej organizácie
 • Pole IČO
  • Vložíte tu IČO vášho príjemcu 2% z daní, teda vašej organizácie, ktorej chcete darovať daň
  • Napríklad Naše IČO je 53588223
  • Pozor, IČO zadávate bez medzier
 • Pole Obchodné meno (názov)
  • Napíšete tu názov príjemcu 2% z daní, teda organizácie, ktorej chcete darovať daň
  • Napríklad Naše meno je: DISRUPTIVNE FOUNDATION NGO n. o.
 • Pole Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v r. 84 podľa § 50 ods. 8 zákona
  • Toto pole určuje, či organizácia, ktorej darujete 2%, získa vaše údaje, a to najmä meno, priezvisko, a sumu vašich 2%
  • Niekedy sa udeje, že vaše 2% NEprídu na účet prijímateľa, teda “zabudnú sa niekde na ceste”. Preto ak poznáte osobne vášho príjemcu, napríklad je to občianské združenie vašich známych, nechajte toto pole začiarknuté. Tak príjemca dane vie skontrolovať, či váš príspevok prišiel
  • Pole necháte prázdne, ak chcete darovať 2% anonymne
  • Pri dare našej organizácii DISRUPTIVNE FOUNDATION toto pole nechajte prázdne. Obvykle nepotrebujeme vedieť, kto nám daruje 2%

Vzor vyplnenia 2% z daní

2% z daní – vzor vyplnenia pre Typ A
2% z daní – vzor vyplnenia pre DP FO Typ B

Ďalšie tipy

 • Najprv si vyplňte hornú časť daňového priznania, a doplňte vaše príjmy
 • Následne sumu 2% (resp 3%) doplnte dvojklikom
 • V prípade, že vám suma 2% svieti na oranžovo, opravte sumu dvojklikom. Ak oranživé pole ostalo, skontrolujte si vysvetlivky tohto poľa v spodnej časti daňového priznania

Daňové priznanie vždy podávate za rok dozadu. Teda daňové priznanie za rok 2022 obsahuje vaše príjmy za rok 2022, ale podávate ho až po skončení celého daňového obdobia, teda v roku 2023

Prepočty právnických osôb v praxi

 • 1% viete darovať, ak vaša vyrátaná daň z príjmov je aspoň 800€, teda máte daňový zisk aspoň 3809€ (21% sadzba dane) alebo 5333€ (15% sadzba), a tak splníte podmienku darovať aspoň 8€
 • Väčšina malých firiem nedokáže darovať aspoň 8€
 • Firmy v strate a bez priznaných a zaplatených daní z príjmu tieť nemajú čo darovať

Legislatíva o 2% – paragraf 50 o dani z príjmov

Legislatíva ohľadom darovania 2% z daní (resp. 1% či 3%) je upravená v paragrafe 50 Zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Zákon si môžete prečítať napríklad na:

Znenie začiatku § 50

§ 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

(1) Daňovník, ktorý je

 • a) fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle predloženom správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe podľa odseku 4 (ďalej len „prijímateľ”) alebo že sa má prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu136f) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu59k); ak tento daňovník uplatňuje postup podľa § 33 alebo § 33a, alebo § 33 a 33a, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus podľa § 33, alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus podľa § 33 a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a,
 • b) právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie,67) na účely vymedzené v odseku 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4 len do výšky 1 % zaplatenej dane.

(2) Podiel zaplatenej dane podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 a je najmenej

 • a) 3 eurá, ak je daňovníkom fyzická osoba,
 • b) 8 eur pre jedného prijímateľa, ak je daňovníkom právnická osoba.

Zanechať odpoveď